PRIVACYBELEID

Privacybeleid Zeilkamp Laarbeek

Zeilkamp Laarbeek, gevestigd aan Madeliefstraat 1 5643HP Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://zeilkamplaarbeek.nl
Madeliefstraat 1 5643HP Eindhoven
info@zeilkamplaarbeek.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zeilkamp Laarbeek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Zeilkamp Laarbeek verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zeilkamplaarbeek.nl dan verwijderen wij deze informatie.

– gezondheid (allergieën / medicijngebruik)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zeilkamp Laarbeek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– In verband met veiligheid van deelnemers (denk aan allergieën en medicijngebruik)

– Om familie / contactpersoon te kunnen bereiken in geval van een calamiteit

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze dienst (het zeilkamp)

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Zeilkamp Laarbeek neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zeilkamp Laarbeek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Adres en contactgegevens tot 3 jaar na laatste deelname aan ons zeilkamp om je te informeren over het zeilkamp
  • Voor- en achternaam in combinatie met de groepsfoto, om je te kunnen infomeren over een reünie of bijzondere gelegenheid en behaalde zeildiploma’s blijven geregistreerd staan om ons diplomaregister en verenigingshistorie compleet te houden. We bewaren deze tot 25 jaar na je laatste deelname, tenzij Zeilkamp Laarbeek een schriftelijk verzoek ontvangt deze te verwijderen.
  • Alle overige persoonsinformatie welke hierboven niet is genoemd worden tot 3 jaar na laatste deelname aan ons zeilkamp bewaard om je het zeilkamp te kunnen aanbieden

Delen van persoonsgegevens met derden

Zeilkamp Laarbeek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zeilkamp Laarbeek gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zeilkamp Laarbeek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zeilkamplaarbeek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Zeilkamp Laarbeek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zeilkamp Laarbeek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@zeilkamplaarbeek.nl

Toestemmingsverklaring

Met het onderstaand formulier vragen wij u om aan te geven indien u niet wilt dat wij uw gegevens gebruiken. Indien u niet reageert op deze email/brief, dan gaan wij er van uit dat u hier geen probleem mee heeft. Met dit formulier geeft Zeilkamp Laarbeek geen toestemming om gegevens over mij te verwerken.

Formulier: Zeilkamp Laarbeek Toestemmingsverklaring
Zeilkamp Laarbeek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Onze privacy policy kan te allen tijde worden ingezien op www.zeilkamplaarbeek.nl Zeilkamp Laarbeek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Voor het goed functioneren van onze stichting willen wij u graag (laten) informeren over de stichting, activiteiten en dergelijke. Ook willen we groepsfoto’s en filmpjes met u op internet, lokale kranten en social media plaatsen.

Met dit formulier vragen wij u om aan te geven indien u niet wilt dat wij uw gegevens hiervoor gebruiken. Indien u niet reageert op deze email/brief, dan gaan wij er van uit dat u hier geen probleem mee heeft. Met dit formulier geef ik (verder: ondergetekende) Zeilkamp Laarbeek (verder: stichtiing) geen toestemming om gegevens over mij te verwerken.

Ik geef de stichting geen toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:
 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op Internet/web-site
 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes op Social Media of krant.
 Mij gedurende 25 jaar na laatste deelname te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis.

Dit geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen en gegevens. Voor nieuwe gegevens- verwerkingen vraagt de stichting mij opnieuw om toestemming. Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.
Naam ………………………………………………………………………………
Geboortedatum ………………………………………………………………
Handtekening…………………………………………………………………..
Naam ouder/voogd …………………………………………………………
Handtekening Ouder/voogd……..……….……………………………
Datum………………………………………

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze
verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Facebook
Instagram